o2co2 发表于 2012-8-5 23:51:40

OPenCV2.4图像的水平和垂直方向翻转

我的博客:http://www.zwmin.com
二维矩阵翻转,如下。
#include <opencv2/core/core.hpp>
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>int
main(int argc, char *argv[])
{
cv::Mat src_img = cv::imread(“../../image/lenna.png”, 1);
if(src_img.empty()) return -1;cv::Mat v_img, h_img, b_img;
cv::flip(src_img, v_img, 0); // 水平轴翻转(垂直翻转)
cv::flip(src_img, h_img, 1); // 垂直轴的翻转(水平翻转)
cv::flip(src_img, b_img, -1); // 两轴的翻转
cv::namedWindow(“vertical flip image”, CV_WINDOW_AUTOSIZE|CV_WINDOW_FREERATIO);
cv::namedWindow(“horizontal flip image”, CV_WINDOW_AUTOSIZE|CV_WINDOW_FREERATIO);
cv::namedWindow(“both flip image”, CV_WINDOW_AUTOSIZE|CV_WINDOW_FREERATIO);
cv::imshow(“vertical flip image”, v_img);
cv::imshow(“horizontal flip image”, h_img);
cv::imshow(“both flip image”, b_img);
cv::waitKey(0);
}
输入画像:运行结果(垂直翻转,水平翻转,垂直翻转+水平翻转):

页: [1]
查看完整版本: OPenCV2.4图像的水平和垂直方向翻转